S T A N O V Y

 A / Název zapsaného spolku:

 Asociaţia românilor din Republica Cehă –Sdružení Rumunů v České  Republice, z.s.

 B/ Sídlo:

A. Dvorského 601/59, 109 00 Praha 10, email:info@romaniincehia.com

 ICO: 26553121

 C/ Cíle činnosti (účel spolku):

 být vedle dalších aktivit důstojným udržovatelem tradic rumunské kultury a etnické identity svých  členů.

podporovat začínající a zkušené umělce z řady rumunské komunity  v České Republice.

zastupovat, v rámci svých kompetencí a možností, zájmy rumunské komunity před rumunskými a českými institucemi.

podporovat kulturní výměnu mezi Českou republikou a Rumunskem formou zprostředkování účastí rumunských folklorních souborů na mezinárodních folklorních akcích v Česku, jakož i účastí českých folklorních souborů na podobných akcích v Rumunsku.

pořádat sportovní, kulturní, vzdělávací aktivity a školení pro své členy a širokou veřejnost.

organizovat vzdělávací kurzy pro děti členů rumunské komunity, aby si osvojily a pěstovaly rumunský jazyk a rumunskou kulturu.

 D/ Orgány  Spolku:

       Valná hromada členů

 Valná hromada členů je tvořena všemi členy    Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku, který dlouhodobě řídí Spolek.

     Valná hromada se konájednou ročně.

Valnou hromadu svolává Výbor spolku dle vlastního uvážení nebo nejpozději do třiceti dnů po předání požadavku Dozorčí komise nebo nejméně 20% členů. Spolku.

     Do pravomocí valné hromady patří zejména:

volba a odvolávání členů Výboru a Dozorčí komise;

schvalování a změny stanov Spolku;

vylučování členů Spolku

Rozhoduje-li Valná hromada o výše uvedených bodech 1 až 3, je usnášeníschopná, je-li na ní přítomná nejméně nadpoloviční většina členů Spolku.

Volební právo v rámci Valné hromady členů mají jen členové, kteří nejpozději v den jejího konání řádné zaplatili členský příspěvek na daný rok. Většina se určuje na základě počtu členů s volebním právem.

 Nesejde-li se potřebný počet členů, náhradní valná hromada se koná nejdříve za čtrnáct dní, ale nejpozději za jedenatřicet dní se stejným programem a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Z jednání valné hromady pořizuje pověřený člen Spolku zápis z jednání a prezenční listinu.

Každý člen Spolku má právo vyžádat si zápis ze schůze k nahlédnutí.

Členové musí mít možnost seznámit se s termínem konání valné hromady alespoň 2 týdny před jejím konáním. Svolání valné hromady se provádí zveřejněním pozvánky včetně programu na webových stránkách Spolku.

Výbor

 O všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami výslovně svěřeny do působnosti jiného orgánu Spolku, rozhoduje 3 až 7 členný Výbor Spolku, který volí ze svých řad předsedu a místopředsedu Spolku. Výbor je statutárním orgánem Spolku.

Členové Výboru jsou zvolení na Valné hromadě vždy na dva roky.

Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý z členů má při hlasování jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Jednání výboru se konají dle potřeby.

Spolek zastupuje navenek samostatně předseda nebo místopředseda Výboru.

    Klesne-li počet členů Výboru pod tři, je povinností zbylých členů, nebo posledního odstoupivšího člena, svolat mimořádnou Valnou hromadu s programem, ve kterém bude volba členů Výboru a tuto schůzi zahájit.

Dozorčí komise

 Je tvořena 2 členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí vždy na 2 roky.

Kontroluje veškerou činnost Spolku.

Schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.

E/ Zásady hospodaření

Příjmy Spolku mohou být tvořeny členskými příspěvky (jejichž výši určuje členská schůze), dary, granty, reklamou, vstupným na příležitostné kulturních akcí k pokrytí jejich nákladů, správou nemovitostí (areálů a budov), kurzovným, lístky do tomboly (nabízející ceny od sponzoru nebo dárců), prodejem knižních a papírenských výrobků  a drobných ručních předmětů s rumunskou tematikou  a jinými vlastními  zdroji plynoucími z vedlejší hospodářské činnosti  za účelem podpory hlavní činnosti Spolku.

Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem Spolku.

Majetek Spolku muůže být použit jen k realizaci cílů činnosti Sdružení, způsobem vymezeným těmito stanovami, a to na základě rozhodnutí Výboru Spolku.

Hospodaření je kontrolováno Dozorčí radou.

Spolek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích.

 F/ Členství ve  Spolku:

 Členy  Spolku se mohou stát  osoby starší 18 let, které o členství požádají a které splňují jednu z následujících podmínek:

– jsou rumunské národnosti nebo rumunské státní příslušnosti a mají bydliště na území České republiky

– jsou bývalí rumunští občané

 – jsou rumunofilové, kteří mají bydliště na území České republiky

Při vstupu musí nový člen zaplatit člensky příspěvek. Členský příspěvek se hradí nejpozdeji do jednoho měsice ode dne podpisu žádosti o členstvi. Členové již přihlášení budou platit členský příspěvek nejpozději v den konaní každoroční Valné hromady.
 Častka ročniho členskeho přispevku se stanoví rozhodnutím Valné hromady členů.

Členství zaniká ke dni doručení písemného oznámení vlastního vystoupení, nebo smrtí člena, vyloučením (v důsledku závažného nebo opětovného porušování členských a morálních povinností ke  Spolku – rozhoduje Valná hromada), zánikem Spolku.

Vyloučený člen se může stát znovu členem  Spolku nejdříve 1 rok po jeho vyloučení.

Na základě  dlouholetého doborovolnictvi nebo mimořádných zásluh ve prospěch spolku můze Výbor jmenovat honorárni (čestné) funkcionáře spolku bez exekutivních pravomocí.

         G/ Práva a povinnosti členů

      Každý z členů Spolku  je povinen napomáhat podle svých možností činnosti Spolku.

Jednotliví členové  Spolku mají právo na pravdivé informace. Zároveň jsou oprávněni požadovat po ostatních členech  Spolku vysvětlení kterékoliv záležitosti, která se týká společné činnosti.

 

Další práva a povinnosti členů spolku upravují ostatní ustanovení těchto stano

    H/ Zrušení a zánik  Spolku

      Spolek zaniká ze zákonných důvodů.

    O dobrovolném rozpuštění či sloučení s jiným  Spolkem rozhoduje Valná hromada.

    Před zánikem Spolku dobrovolným rozpuštěním se provede majetkové vypořádání. Likvidační zůstatek se převede na osobu určenou rozhodnutím Valné hromady.

         I/ Závěrečná ustanovení

 Toto nové úplné znění stanov Spolku nahrazuje dnem svého přijetí všechna znění předchozí.

S T A T U T

 A / Denumirea asociaţiei civile :                                  

 Asociaţia românilor din Republica Cehă –   Sdružení Rumunů v České Republice

 B/ Sediul:

 R. A. Dvorského 601/59, 109 00 Praha 10,

 email:info@romaniincehia.com

 ICO: 26553121

 C/ Obiectivele activităţilor (scopul asociației):

să întreţină şi să cultive în mod demn tradiţiile culturii româneşti şi  identitatea etnică a membrilor săi.

Să promoveze artiștii debutanți și consacrați din rândul comunității românești din Cehia.

să reprezinte în limita competenţei şi posibilităţilor de care dispune, interesele comunităţii româneşti în faţa autorităţilor române şi cehe.

să sprijine schimbul cultural dintre Cehia și Romania prin intermedierea participării ansamblurilor folclorice româneşti la manifestări internaţionale de folclor din Cehia și a participării ansamblurilor folclorice cehe la evenimente similare din România.

să  organizeze acţiuni sportive, culturale, de instruire şi educaționale pentru membrii săi și publicul larg.

    să organizeze cursuri educaționale pentru copiii membrilor comunităţii românești cu scopul însuşirii și cultivării limbii şi culturii române.

D/ Organele asociaţiei:

 Adunarea generală a membrilor

 Este formată din toţi membrii Asociaţiei şi reprezintă organul suprem şi permanent de conducere al Asociaţiei.

Adunarea generală se convoacă anual.

Adunarea generală este convocată de Comitetul asociaţiei din proprie iniţiativă sau la cel mult 30 de zile, după predarea solicitării de convocare din partea Comisiei de supraveghere sau a minim 20% din totalul membrilor Asociaţiei.

De competenţa Adunării generale sunt în deosebi:

1.  alegerea şi revocarea membrilor Comitetului şi ai Comisiei de supraveghere;

2.  aprobarea şi modificarea statutului Asociaţiei;

3.  excluderea membrilor Asociaţiei.

      Adunarea generală poate delibera pe marginea punctelor 1 până la 3 de mai sus doar dacă la Adunare este prezentă majoritatea membrilor Asociaţiei.

Drept de vot în cadrul Adunării Generale au doar membrii care cel târziu în ziua Adunării Generale au plătit cotizația. Majoritatea se stabilește în functie de numărul membrilor cu drept de vot.

În cazul în care nu se va întruni numărul necesar, se reconvoacă Adunarea cu aceeaşi ordine de zi cel mai devreme peste 14 zile, dar nu mai târziu de 31 de zile şi se va delibera indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Un membru desemnat al Asociaţiei va redacta Procesul verbal al Adunării generale şi lista de prezenţă.

Fiecare membru al Asociaţiei are dreptul să solicite procesul verbal pentru a-l consulta.

Membrii trebuie să aibe posibilitatea să cunoască data la care va avea loc Adunarea generală cu cel puţin doua săptămâni înainte. Convocarea Adunării generale

se face prin publicarea invitației și a programului pe pagina de internet a Asociației.

 Comitetul

Comitetul asociaţiei format din 3-7 membri, care alege din rândurile sale pe preşedintele şi vicepreşedintele asociaţiei, decide asupra tuturor chestiunilor, ce nu sunt specificate în mod expres în statut a fi de competenţa altui organ al Asociaţiei. Comitetul este organul statutar al Asociației.

Membrii Comitetului de conducere sunt aleşi de Adunarea generală pentru 2 ani.

Comitetul decide cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi. Fiecare membru deţine un vot. În caz de egalitate, decide votul preşedintelui, în cazul absenţei acestuia, votul vicepreşedintelui. Lucrările Comitetului se desfăşoară în funcţie de nevoi.

În numele Asociaţiei tratează independent președintele sau vicepreședintele Comitetului.

În cazul în care numărul membrilor Comitetului se reduce sub trei, este obligaţia membrilor rămaşi sau al ultimului membrucare se retrage din funcţie, să convoace Adunarea generală extraordinară, având pe ordinea de zi alegerea membrilor Comitetului şi să deschidă lucrările acestei Adunări.

Comisia de supraveghere

 Este compusă din 2 membri aleşi de Adunarea generală, întotdeauna pentru 2 ani.

Aceasta controlează întreaga activitate a Asociaţiei.

Se întruneşte în funcţie de nevoi, însă cel puţin o dată pe an.

E/ Principiile gestionării

 Bunurile Asociaţiei sunt dobândite din cotizaţia în bani  ale membrilor (a cărei valoarea este stabilită de Adunarea generală), din donații, finanţări, reclamă, bilete la activităţi culturale ocazionale pentru acoperirea cheltuielilor, administrarea proprietăţilor (clădiri şi spaţii aferente), taxe de curs, bilete de tombolă (ale cărei premii sunt obținute  de la donatori sau sponsori), vânzare produse de librărie/ papetărie și obiecte artizanat cu tematică romănească şi din alte surse provenind din activitatile economice secundare ale asociației cu scopul de a sprijini activitățile de bază.

Bunuri în proprietatea Asociaţiei devin mijloacele financiare subscrise sau acordate, alte obiecte şi valori.

Bunurile din proprietatea  Asociaţiei pot fi utilizate numai pentru realizarea scopului de activitate al Asociaţiei conform prezentului statut, în baza hotărârii Comitetului asociaţiei.

 Modul de gestionare este controlat de Comisia de supraveghere.

Asociaţia ţine contabilitatea bunurilor, a stării şi mişcării acestora, a veniturilor şi cheltuielilor.

 F/ Calitatea de membru al asociaţiei:

 Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, care solicită să  devinămembri şi care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

–        sunt persoane de naţionalitate sau cetăţenie română, care au domiciliul în Cehia

–        sunt foşti cetăţeni români

–        sunt românofili, care locuiesc pe teritoriul Republicii Cehe

Admiterea unui nou membru este condiţionată plata cotizației de membru. Plata cotizației de membru se face cel tarziu în termen de maxim o lună de zile de la data semnării adeziunii. Membrii deja înscriși vor efectua plata cotizației cel târziu în ziua Adunării generale anuale.

Suma cotizației anuale se hotărăște în cadrul Adunării Generale a membrilor.

Calitatea de membru se stinge în data înmânării înştiinţării hotărârii de  părăsire a Asociaţiei, prin deces, prin excludere (ca urmare a încălcării grave sau repetate a obligaţiilor de membru şi morale  faţă de Asociaţie – decide Adunarea generală), prin desfiinţarea Asociaţiei.

 Un membru exclus poate redeveni membru al Asociaţiei numai după un an de la excluderea sa.

Pe baza voluntariatului de lunga durata sau pentru merite deosebite in beneficiul Asociatiei, comitetul poate numi functionari onorifici fara putere executiva.

G/ Drepturile şi obligaţiile membrilor

 Fiecare membru al Asociaţiei are obligaţia de a susţine, în funcţie de posibilităţile sale, activitatea Asociaţiei.

Toţi membrii Asociaţiei au dreptul la informaţii veridice. De asemenea sunt îndreptăţiţi să solicite altor membri ai asociaţiei explicaţii asupra oricărui aspect  care vizează activităţile comune.

Alte drepturi si obligatii ale membrilor sint prevazute in  celelalte articole ale statutului.

H/ Dizolvarea si incetarea existentei Asociaţiei

 Asociaţia îşi încetează existenţa din motive prevazute de lege.

Adunarea generală  este cea, care decide dizolvarea benevolă sau contopirea cu o altă asociaţie.

Înaintea desfiinţării Asociaţiei se va efectua inventarizarea bunurilor. Soldul de lichidare va fi transferat în contul unei terţe părţi desemnate prin hotararea Adunarii Generale.

 I/ Prevederi finale

 Acest nou statut al Asociatiei inlocuieste in ziua adoptarii sale toate variantele anterioare.